Plan Zbawienia

MA?j przyjacielu,

PragnAi?? zadaAi?? Ci najwaA?niejsze pytanie A?ycia. Twoje wieczne szczAi??Ai??cie lub wieczne nieszczAi??Ai??cie zaleA?Ai?? od tego, jak na nie odpowiesz. Oto to pytanie: Czy jesteAi?? zbawiony? Nie pytam CiAi??, jak dobry jesteAi??, ani czy uczAi??szczasz do koAi??cioAi??a, ale: czy jesteAi?? zbawiony? Czy jesteAi?? pewien, A?e pA?jdziesz do Nieba, kiedy umrzesz?
BA?g mA?wi, A?e aby pA?jAi??Ai?? do Nieba, musisz siAi?? narodziAi?? na nowo. W Ewangelii Jana 3:7 – Pan Jezus powiedziaAi?? do Nikodema: „Musicie siAi?? na nowo narodziAi??.
W Biblii BA?g podaje nam jedyny plan zbawienia. Jest to prosty plan – Ty moA?esz DZIAs byAi?? zbawionym (uratowanym od naleA?nej Ci kary piekAi??a wiecznego)!
Najpierw, Przyjacielu, musisz uAi??wiadomiAi?? sobie, A?e JESTEAs GRZESZNIKIEM. „GdyA? wszyscy zgrzeszyli i brak im chwaAi??y BoA?ej” (Rzymian 3:23).
PoniewaA? jesteAi?? grzesznikiem, jesteAi?? skazany na wiecznAi?? Ai??mierAi??. „ZapAi??atAi?? za grzech jest Ai??mierAi??” (Rzymian 6:23). Oznacza to wieczne oddzielenie od Boga w piekle.
… postanowione jest ludziom raz umrzeAi??, a potem sAi??d” (HebrajczykA?w 9:27)
Ale BA?g ukochaAi?? CiAi?? tak bardzo, A?e posAi??aAi?? Swego Jednorodzonego Syna, Jezusa, aby Ten wziAi??Ai?? na Siebie Twoje grzechy i umarAi?? na Twoim miejscu. „On Tego, ktA?ry grzechu nie znaAi??, za nas grzechem uczyniAi??, abyAi??my w nim stali siAi?? sprawiedliwoAi??ciAi?? BoA?Ai??” (2 Koryntian 5:21)
Jezus musiaAi?? przelaAi?? SwAi?? krew i umrzeAi??. „GdyA? A?ycie ciaAi??a jest we krwi” (3 MojA?eszowa 17:11)
… bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.” (HebrajczykA?w 9:22)
… BA?g daAi?? dowA?d Swej miAi??oAi??ci ku nam przez to, A?e gdy byliAi??my jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarAi?? http://www.companyuniversity.com/college-essay-help/ ” (Rzymian 5:8)
BA?g powiedziaAi??, A?e moje grzechy i Twoje grzechy zostaAi??y wAi??oA?one na Jezusa (choAi?? nie jesteAi??my w stanie pojAi??Ai??, jak), i On umarAi?? za nas. On nas ZastAi??piAi??. I to jest prawda, BA?g nie moA?e kAi??amaAi??.
Przyjacielu, „BA?g wzywa wszAi??dzie wszystkich ludzi, aby pokutowali http://gerosaconsulting.com/index.php/mobile-spy-how-to-hack-messages-in-iphone/ ” (Dzieje Apostolskie 17:30). Owa pokuta (upamiAi??tanie), to zmiana myAi??lenia, polegajAi??ca na zgodzeniu siAi?? z Bogiem, A?e jest siAi?? grzesznikiem, a takA?e na uznaniu tego, co Pan Jezus uczyniAi?? na krzyA?u. Pokuta zawiera takA?e zrozumienie tego, A?e grzech jest Twoim wrogiem, a Jezus Przyjacielem.

Buy diakof

W Dziejach Apostolskich 16:30-31, straA?nik wiAi??zienny z Filippi spytaAi?? PawAi??a i Sylasa: „Panowie, co mam czyniAi??, abym byAi?? zbawiony?” A oni powiedzieli: „Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a bAi??dziesz zbawiony …
Po prostu uwierz w Niego jako Tego, ktA?ry wziAi??Ai?? Twoje grzechy, umarAi?? na Twoim miejscu, zostaAi?? pogrzebany i kogo BA?g wzbudziAi?? z martwych. Jego zmartwychwstanie mocno utwierdza w przekonaniu, A?e wierzAi??cy czAi??owiek, ktA?ry przyjAi??Ai?? Chrystusa Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, moA?e byAi?? pewien A?ycia wiecznego.
„Tym zaAi??, ktA?rzy Go przyjAi??li, daAi?? prawo staAi?? siAi?? dzieAi??mi BoA?ymi, tym, ktA?rzy wierzAi?? w imiAi?? Jego” (Jan 1:12)
„KaA?dy bowiem, kto wzywa imienia PaAi??skiego, zbawiony bAi??dzie” (Rzymian 10:13)
KaA?dy moA?e oznaczaAi?? takA?e Ciebie. BAi??dzie zbawiony nie oznacza, A?e byAi?? moA?e, nie, A?e jest w stanie, ale A?e bAi??dzie zbawiony.

Order kytril cost

JeA?eli zdajesz sobie sprawAi?? z tego, A?e jesteAi?? grzesznikiem, ktA?ry przekroczyAi?? Ai??wiAi??te BoA?e wymagania, wAi??aAi??nie teraz, gdziekolwiek jesteAi??, pokutujAi??c wznieAi?? swoje serce do Boga w modlitwie!

Buy cannabis seeds toronto

W Ewangelii A?ukasza 18:13 – grzesznik modliAi?? siAi??: „BoA?e, bAi??dA? miAi??oAi??ciw mnie grzesznemu„. Po prostu pomA?dl siAi??: „BoA?e, wiem, A?e jestem grzesznikiem. WierzAi??, A?e Jezus byAi?? moim ZastAi??pcAi?? gdy umarAi?? na krzyA?u. WierzAi??, A?e przelaAi?? On SwojAi?? krew, umarAi??, zostaAi?? pogrzebany i zmartwychwstaAi?? za mnie. Teraz przyjmujAi?? Go jako mojego Zbawiciela. DziAi??kujAi?? Ci za przebaczenie moich grzechA?w, dar zbawienia i wieczne A?ycie, ktA?re dostAi??pne sAi?? dla mnie z powodu Twojej miAi??osiernej Ai??aski. Amen”
Po prostu chwyAi?? Boga za Jego SAi??owo i przyjmij wiarAi?? Jego ratunek (zbawienie). Uwierz, a bAi??dziesz zbawiony. Ai??aden koAi??ciA?Ai??, A?adna organizacja, A?adne dobre uczynki nie sAi?? w stanie CiAi?? zbawiAi??. PamiAi??taj, to BA?g dokonuje zbawienia. W caAi??oAi??ci!
Prosty BoA?y plan zbawienia: JesteAi?? zasAi??ugujAi??cym tylko na gniew BoA?y grzesznikiem. Dlatego, o ile nie uwierzysz w Jezusa, KtA?ry umarAi?? za Ciebie, bAi??dziesz spAi??dzaAi?? wiecznoAi??Ai?? w piekle. Wtedy byAi??oby Ci lepiej gdybyAi?? siAi?? nigdy nie urodziAi??. JeAi??li uwierzysz w Niego jako ukrzyA?owanego, pogrzebanego i wzbudzonego z martwych Zbawiciela, otrzymasz przebaczenie wszystkich Twoich grzechA?w i Jego dar wiecznego ratunku (zbawienia) dostAi??pnego tylko przez wiarAi??.
ByAi?? moA?e powiesz: „Na pewno to nie jest takie proste”. A jednak jest! To jest biblijne. To jest BoA?y plan. Przyjacielu, uwierz w Pana Jezusa i przyjmij Go jako Zbawiciela jeszcze dzisiaj!
JeAi??li Jego plan nie wydaje Ci siAi?? jeszcze wystarczajAi??co jasny, czytaj ten artykuAi?? jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz … nie odkAi??adajAi??c go dopA?ki go zrozumiesz. Twoja dusza jest warta wiAi??cej od caAi??ego Ai??wiata!

Generic effexor tablets

Albowiem cA?A? pomoA?e czAi??owiekowi, choAi??by caAi??y Ai??wiat pozyskaAi??, a na duszy swej szkodAi?? poniA?sAi???” (Marka 8:36)
Nie spocznij dopA?ki nie bAi??dziesz pewien swego zbawienia. JeAi??li utracisz swojAi?? duszAi??, stracisz Niebo i wszystko utracisz. ProszAi??! PozwA?l Bogu uratowaAi?? (zbawiAi??) CiAi?? wAi??aAi??nie teraz!
JeAi??li uwierzysz Panu Jezusowi, to BoA?a moc zbawi CiAi?? na wieki i umoA?liwi ci prowadzenie zwyciAi??skiego chrzeAi??cijaAi??skiego A?ycia. „DotAi??d nie przyszAi??o na was pokuszenie, ktA?re by przekraczaAi??o siAi??y ludzkie; lecz BA?g jest wierny i nie dopuAi??ci, abyAi??cie byli kuszeni ponad siAi??y wasze, ale z pokuszeniem da i wyjAi??cie, abyAi??cie mogli je znaleA?Ai??” (1 Koryntian 10:13)
Nie ufaj wAi??asnym uczuciom, one sAi?? zmienne. Trzymaj siAi?? BoA?ych obietnic – one nigdy siAi?? nie zmieniajAi??. Od momentu kiedy przyjmiesz dar zbawienia, powinieneAi?? codziennie robiAi?? trzy rzeczy, aby wzrastaAi?? duchowo: modliAi?? siAi?? – wtedy rozmawiasz z Bogiem, czytaAi?? AswiAi??tAi?? BibliAi?? – wtedy BA?g mA?wi do Ciebie, mA?wiAi?? wszystkim ludziom o tym planie zbawienia – wtedy mA?wisz dla Boga. PamiAi??taj o tym, A?e tylko Biblia jest prawdAi??, wszystko inne ma niewielkAi?? wartoAi??Ai??.
BAi??dAi??c posAi??usznym Panu Jezusowi Chrystusowi, powinieneAi?? zostaAi?? ochrzczonym, publicznie zaAi??wiadczajAi??c w ten sposA?b o swoim zbawieniu, a potem bez zwAi??oki przyAi??Ai??czyAi?? siAi?? do biblijnie wierzAi??cego zgromadzenia (koAi??cioAi??a). „Nie wstydA? siAi?? wiAi??c Ai??wiadectwa o Panu naszym …” (2 Tymoteusza 1:8)
KaA?dego wiAi??c, ktA?ry miAi?? wyzna [zaAi??wiadczy o mnie] przed ludA?mi, i Ja wyznam przed Ojcem Moim, ktA?ry jest w niebie” (Mateusz 10:32)